វឌ្ឍនៈអុិនវេសមេន អិលធីឌី
អាសយដ្ឋាន:
អគារវឌ្ឍនៈកាពីតាល់ ជាន់ទី៧ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ:
(៨៥៥) ០២៣ ៩៣៨​ ៨៨៨
ទូរសារ:
(៨៥៥) ០២៣ ៩៣៨​ ៨៨៨
Send an Email
(ស្រេច​ចិត្ត)